1. travnja 2015. godine stupio je na snagu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, objavljujemo manji dio iz Zakona:

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. 12. 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

 

Članak 24.

Koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu dodijelila nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 3. stavka 1. točke 9., stavka 10. podstavka 2., članka 10. stavka 1. točke 10., članka 11. stavka 1. podstavka 8. i članka 20. stavka 1. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) koje se odnose na prijevoz pokojnika.